Cộng đồng Tiếng Anh IZI Việt Nam

| Hotline: 0963 815 241 (Ms. Thủy)

Trang giới thiệu

Đơn vị trực thuộc


Sau 9 năm hình thành và phát triển, IZI Việt Nam hiện có chi nhánh tại 6 tỉnh thành phố.

 

 

 

Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Sài Gòn (IZI Sài Gòn)


Email: iziEnglish.SaiGon@gmail.com

FB: Facebook.com/IZI.SaiGon

Hotline: 0981.862.120

 

Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Huế (IZI Huế)


Email: iziEnglish.Hue@gmail.com

FB: Facebook.com/IZI.Hue

Hotline: 0963.815.241

 

Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Đà Nẵng (IZI Đà Nẵng)


Email: iziEnglish.DaNang@gmail.com

FB: Facebook.com/IZI.DaNang

Hotline: 0909.898.756

 

Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Hà Nội (IZI Hà Nội)


Email: iziEnglish.HaNoi@gmail.com

FB: Facebook.com/IZI.HaNoi

Hotline: 0974.078.481

 

Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Vinh (IZI Vinh)


Email: iziEnglish.Vinh@gmail.com

FB: Facebook.com/IZI.Vinh

Hotline: 0962.989.612

 

Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Hải Phòng (IZI Hải Phòng)


Email: iziEnglish.HaiPhong@gmail.com

FB: Facebook.com/IZI.HaiPhong

Hotline: 0989.614.496